Lieselot Taveirne - RSL.

© Joselito Verschaeve 

Lieselot Taveirne - RSL.

© Joselito Verschaeve 

Lieselot Taveirne - RSL.

© Joselito Verschaeve 

L O N D O N. 2014

© Joselito Verschaeve

Phil Zwijsen - FS TAILSLIDE @ RAMPAFFAIRZ SKATEPARK

© Joselito Verschaeve

Robby Willaert - Backyard Session 

© Joselito Verschaeve 

http://joselitoverschaeve.tumblr.com/

Robby Willaert - Backyard Session 

© Joselito Verschaeve 

http://joselitoverschaeve.tumblr.com/

Robby Willaert - Backyard Session 

© Joselito Verschaeve 

http://joselitoverschaeve.tumblr.com/

Caught in the riptide.
© Joselito Verschaeve 
http://joselitoverschaeve.tumblr.com/

L O N D O N. 
© Joselito Verschaeve 
http://joselitoverschaeve.tumblr.com/